برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

microliter

واژه microliter در جمله های نمونه

1. The assembly can be transported to a microliter water droplet containing the enzyme substrate with the aid of an external magnetic field.
[ترجمه ترگمان]مونتاژ را می توان به یک قطره آب microliter حاوی بس‌تر آنزیم با کمک یک میدان مغناطیسی خارجی انتقال داد
[ترجمه گوگل]مونتاژ را می توان به قطر آب میکرولیتر حاوی بستر آنزیم با کمک میدان مغناطیسی خارجی منتقل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Platelet concentrations of over 3 million cells per microliter were accurately measured.
[ترجمه ترگمان]غلظت Platelet بیش از ۳ میلیون سلول بر ثانیه به طور دقیق اندازه‌گیری شد
[ترجمه گوگل]غلظت پلاکتی بیش از 3 میلیون سلول در هر میکرولیتر اندازه گیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For luminescence counting, order the manual syringe lid and Microliter TM syringe.
[ترجمه ترگمان]برای شمارش luminescence، the دستی سرنگ و سرنگ microliter TM را سفارش دهید
[ترجمه گوگل]برای شمارش لومینسانس، درب سرنگ دستی و سرنگ Microliter TM را سفارش دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Anal cancer risk increased with the time during which CDcount was less ...

معنی کلمه microliter به انگلیسی

microliter
• unit of liquid volume equal to one millionth of a liter

microliter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهتاب پرتو
میکرولیتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی microliter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )