برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

mercilessly


بیرحمانه

واژه mercilessly در جمله های نمونه

1. he belabored the donkey mercilessly
با بی‌رحمی الاغ را زد.

2. The cruel master beat his slaves mercilessly with a whip.
[ترجمه ترگمان]ارباب ظالم، slaves را بی‌رحمانه شلاق می‌زد
[ترجمه گوگل]استاد بی رحمانه بردگان خود را بی رحم با شلاق زدن بردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The sun beat down mercilessly on the dry earth.
[ترجمه ترگمان]خورشید با بی‌رحمی روی زمین خشک ضرب گرفته بود
[ترجمه گوگل]خورشید بی وقفه روی زمین خشک می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two boys had been mercilessly bludgeoned to death.
[ترجمه ترگمان]این دو پسر با بی‌رحمی به او حمله کرده بودند که تا حد مرگ کتکش زده بودند
[ترجمه گوگل]دو پسر بی رحمانه اعدام شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She lashed the horses mercilessly with her long whip.
[ترجمه ترگمان]با شلاقی طولانی اسب‌ها را بی‌رحمانه شلاق می‌زد
[ترجمه گوگل]او اسبها را بی ...

معنی کلمه mercilessly به انگلیسی

mercilessly
• without mercy, cruelly, ruthlessly

mercilessly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
با بی رحمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mercilessly
کلمه : mercilessly
املای فارسی : مرکیلسلی
اشتباه تایپی : ئثقزهمثسسمغ
عکس mercilessly : در گوگل

آیا معنی mercilessly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )