برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1470 100 1

mental

/ˈmentl̩/ /ˈmentl̩/

معنی: دماغی، مغزی، فکری، روانی، معنوی، روحی، هوشی
معانی دیگر: وابسته به مغز و عقل، عقلانی، خردی، ذهنی، (روان شناسی) روانی، (عامیانه) دیوانه، وابسته به چانه، چانه ای، زنخی، زنخدانی

واژه mental در جمله های نمونه

1. mental acrobatics
کارهای مشکل فکری

2. mental aids
کمک‌های ذهنی

3. mental calculation
حساب کردن در ذهن (به جای روی کاغذ)،محاسبه‌ی ذهنی

4. mental discipline
آمودگی فکری

5. mental disorder
بیماری روانی،اختلال حواس

6. mental exertion
تلاش فکری

7. mental experiments
تجربیات ذهنی،آزمایش‌های ذهنی

8. mental health
سلامت روان

9. mental health
تندرستی روانی،بهداشت روانی

10. mental instability
تزلزل روانی

11. mental powers
استعدادهای دماغی

12. a mental cripple
معلول روانی

13. a mental health institution
تیمارگاه بیماران روانی

14. a mental hospital
بیمارستان روانی

15. a mental image
تصویر ذهنی

16. a mental patien ...

مترادف mental

دماغی (صفت)
cacuminal , mental , cerebral , cephalic
مغزی (صفت)
nuclear , mental , cerebral , medullary , pulpy , marrowy , pithy , medullar
فکری (صفت)
rational , intellectual , mental , cerebral , meditative , spiritual , reflective
روانی (صفت)
mental , psychic , supersensible
معنوی (صفت)
immaterial , incorporeal , moral , inward , mental , spiritual , psychic , supersensible
روحی (صفت)
intrinsic , moral , inner , mental , spiritual , numinous , spectral , psychic , supersensible , supersubstantial
هوشی (صفت)
mental , noetic

معنی عبارات مرتبط با mental به فارسی

دیوانگی، جنون
سن هوشی، رشد فکری، سن عقلی، سن عقلی he is twenty years old, but has the mental age of a five year old او بیست ساله است ولی سن عقل او به اندازهی یک بچهی پنج ساله است
(قدیمی) رجوع شود به: mental retardation، عقب ماندگی روانی وفکری
قوی ذهنی
قوت دهنی
ادراک، درک، دریافت
کتمان فکری، شرط ذهنی، خودداری از ذکر مطلبی باداشتن توجه ذهنی نسبت به ان
عقب افتادگی فکری، پس ماندگی ذهنی، کند ذهنی

معنی کلمه mental به انگلیسی

mental
• of or relating to the mind, intellectual, cerebral; mentally ill (slang); providing care for those with disorders of the mind; performed by or existing in the mind; of or pertaining to the chin
• mental means relating to the process of thinking.
• mental also means relating to the health of a person's mind.
• a mental act is one that involves only thinking and not physical action.
mental aberration
• mental defect, mental retardation, flaw of intelligence
mental age
• mental development of an individual
mental blocks
• mental obstructions, psychological obstructions
mental breakdown
• psychological collapse, shutdown of mental processes due to excess strain
mental capacity
• intellectual capability, intelligence
mental case
• mental patient, one who is mentally ill, person with psychological problems
mental challenge
• something that challenges the the intellect
mental condition
• psychological state, state of mind
mental crisis
• psychological crisis, extreme psychological stress
mental defect
• mental deficiency, mental handicap
mental deficiency
• mental defect, mental retardation, flaw of intelligence
mental disease
• mental illness, psychological disorder
mental distress
• psychological distress, mental trouble, mental hardship
mental disturbance
...

mental را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m
ذهنی
امین استیری
روان
س
عقلی، روحی، فکری، روانی
محمدصالحی
مغزی.
محدثه
فکری
حدیث ایران
روحی - ذهنی - روانی
فرزاد ک پ
صفت:
relating to the mind.مربوط به ذهن است
"mental faculties"

relating to disorders of the mind.مربوط به اختلالات ذهن است.
"a mental hospital""یک بیمارستان روانی"
Ali
آهنی ،فلزی
محمدحسین
فلز
*
Mental:adjective
Of or in your mind:mental illness* mental
arithmetic(=done in your head
روحی،روانی،ذهنی
سرگل رضائی
عقب ماندگی ذهنی
امین روشنی
روانی، مجنون، دیوانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mental
کلمه : mental
املای فارسی : منتال
اشتباه تایپی : ئثدفشم
عکس mental : در گوگل

آیا معنی mental مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران