برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1466 100 1

mental age

/ˈmentəlˈeɪdʒ/ /ˈmentəleɪdʒ/

سن هوشی، رشد فکری، سن عقلی، سن عقلی he is twenty years old, but has the mental age of a five year old او بیست ساله است ولی سن عقل او به اندازهی یک بچهی پنج ساله است

واژه mental age در جمله های نمونه

1. She is sixteen but has a mental age of five.
[ترجمه ترگمان]شانزده سال دارد، اما پنج سال دارد
[ترجمه گوگل]او شانزده است، اما دارای سن ذهنی پنج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Although Andrew is twenty-five, he has a mental age of six.
[ترجمه ترگمان]هرچند آندره بیست و پنج ساله است، او در سن و سال دارد
[ترجمه گوگل]گرچه اندرو بیست و پنج ساله است، او سن ذهنی شش سال دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She is sixteen years old but has a mental age of five.
[ترجمه ترگمان]شانزده سالش است، اما پنج سال دارد
[ترجمه گوگل]او شانزده سال دارد اما دارای سن ذهنی پنج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Most of the boys' mental age is about eleven.
[ترجمه ترگمان]بیشتر سن ذهنی پسران حدود یازده سال است
[ترجمه گوگل]اکثر سن روحی پسران حدود یازده نفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی mental age در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] سن عقلی. این اصطلاح را آلفرد بینه معرفی کرد، که به سطح هوشی متوسط در یک سن خاص اطلاق می شود. بهره ی هوشی از تقسیم سن عقلی به سن زمانی ضربدر 100 بدست می آید. وقتی سن عقلی و سن زمانی برابر باشد بهره ی هوشی 100، یعنی متوسط است.

معنی کلمه mental age به انگلیسی

mental age
• mental development of an individual

mental age را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mental age
کلمه : mental age
املای فارسی : منتال اگه
اشتباه تایپی : ئثدفشم شلث
عکس mental age : در گوگل

آیا معنی mental age مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران