برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

medicine ball


گوی سنگین و چرم پوش که برای ورزش به هم پاس می دهند

بررسی کلمه medicine ball

اسم ( noun )
• : تعریف: a large, heavy leather ball that is thrown back and forth in physical conditioning and exercise.

واژه medicine ball در جمله های نمونه

1. Alternatively, hold a heavy medicine ball in both hands, bend your elbows and thrust it from you.
[ترجمه ترگمان]Alternatively، یک توپ سنگین را در هر دو دست نگه دارید، آرنج‌هایش را خم کنید و آن را از خود دور کنید
[ترجمه گوگل]متناوبا، یک توپ پزشکی سنگین را در هر دو دست نگه دارید، آرنج خود را خم کنید و آن را از شما بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hold a medicine ball in front of your mid-section with a firm grip by both hands.
[ترجمه ترگمان]یک توپ دارو را در جلوی بخش میانی خود قرار دهید و محکم توسط هر دو دست فشار دهید
[ترجمه گوگل]یک توپ پزشکی را در جلوی نیمکت خود نگه دارید و با هر دو طرف دست بدست بیاورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Certain medicine ball exercises can also be used as part of a plyometric training program to develop explosive movements.
[ترجمه ترگمان]تمرینات ورزشی ویژه نیز می‌تواند به عنوان بخشی از برنامه آموزشی plyometric برای توسعه حرکات انفجاری به کار رود
[ترجمه گوگل]بعضی از تمرینات توپ پزشکی نیز می توانند بعنوان بخشی از یک برنامه آموزشی پیلومتریک برای توسعه حرکت های انفجاری استفاده شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

medicine ball را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
توپ تمرینی سنگین
اِحسان اوجاقلو
توپ سنگینی که برای تمرین است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی medicine ball

کلمه : medicine ball
املای فارسی : مدیسین بال
اشتباه تایپی : ئثیهزهدث ذشمم
عکس medicine ball : در گوگل

آیا معنی medicine ball مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )