برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

mechanical advantage


(نسبت نیروی مقاوم بر نیروی محرک در ماشین های ساده) مزیت مکانیکی، بهی افزارگانی

بررسی کلمه mechanical advantage

اسم ( noun )
• : تعریف: the ratio of the output force exerted by a mechanism to the input force applied to it, used to rate the performance of a machine.

واژه mechanical advantage در جمله های نمونه

1. This gives improved retractor blade stability with the mechanical advantage of a lever.
[ترجمه ترگمان]این امر پایداری تیغه را با استفاده از مزیت مکانیکی یک اهرم بهبود می‌بخشد
[ترجمه گوگل]این باعث می شود پایداری تیغه کشش را با مزیت مکانیکی یک اهرم بهبود بخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The stem has fine pitch to maximize mechanical advantage.
[ترجمه ترگمان]ساقه برای به حداکثر رساندن مزیت مکانیکی، گام خوبی دارد
[ترجمه گوگل]ساقه دارای مزایای مکانیکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Efficiency and mechanical advantage are used to gauge the performance of mechanical machines.
[ترجمه ترگمان]کارایی و مزیت مکانیکی برای اندازه‌گیری عملکرد ماشین‌های مکانیکی به کار می‌روند
[ترجمه گوگل]کارایی و مزایای مکانیکی برای ارزیابی عملکرد ماشین های مکانیکی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A mechanical advantage makes large valve operation easier and faster.
[ترجمه ترگمان]یک مزیت مکانیکی، عملکرد ...

معنی mechanical advantage در دیکشنری تخصصی

mechanical advantage
[عمران و معماری] مزیت مکانیکی
[ریاضیات] مزیت مکانیکی

mechanical advantage را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mechanical advantage

کلمه : mechanical advantage
املای فارسی : مچنیکل ادونتیج
اشتباه تایپی : ئثزاشدهزشم شیرشدفشلث
عکس mechanical advantage : در گوگل

آیا معنی mechanical advantage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )