برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1432 100 1

means test


(امریکا) سنجش استطاعت مالی (برای کسانی که درخواست خانه ی ارزان قیمت یا کمک هزینه و غیره را دارند)

بررسی کلمه means test

اسم ( noun )
• : تعریف: an inquiry into a person's financial status and economic resources, esp. to determine eligibility for unemployment compensation, welfare payments, low-cost housing, or the like.

واژه means test در جمله های نمونه

1. Eligibility for the benefit was determined by a means test.
[ترجمه ترگمان]شایستگی برای این مزیت با یک تست به دست آمد
[ترجمه گوگل]حق الزحمه برای مزایا توسط آزمون معنی داری تعیین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was a household means test, not a family means test.
[ترجمه ترگمان]این یک ابزار خانگی بود، نه یک خانواده برای آزمایش
[ترجمه گوگل]این خانواده به معنی آزمون بود، نه یک خانواده به معنی آزمون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Eligibility is determined by a means test administered by the solicitor and based upon assessment of disposable income and capital.
[ترجمه ترگمان]شایستگی با یک آزمون ابزاری که توسط مشاور اداره می‌شود و براساس ارزیابی درآمد یک‌بار مصرف و سرمایه تعیین می‌شود
[ترجمه گوگل]واجد شرایط بودن با آزمون معنی شده توسط وکیل و بر اساس ارزیابی درآمد و سرمایه قابل استفاده، تعیین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The same household means test extended the liability of families to support the able-bodied unemployed.
[ترجمه ترگم ...

معنی کلمه means test به انگلیسی

means test
• a means test is a test in which your income is assessed in order to see if you are eligible for certain state grants or benefits. if your income is above a certain amount, you are not eligible.

means test را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی means test
کلمه : means test
املای فارسی : مینس تست
اشتباه تایپی : ئثشدس فثسف
عکس means test : در گوگل

آیا معنی means test مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )