برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

meaning

/ˈmiːnɪŋ/ /ˈmiːnɪŋ/

معنی: معنی، منظور، مقصود، مراد، مفهوم، مفاد، فحوا، ارش
معانی دیگر: چم، آرش، خواسته، معنی دار، بیانگر، با معنی، چم دار، چمین، نیت، دلخواست، کام

بررسی کلمه meaning

اسم ( noun )
(1) تعریف: definition or signification; sense.
مترادف: definition, sense, signification
مشابه: acceptation, connotation, denotation, drift, intent, intention, purport, tenor

- What is the meaning of this word?
[ترجمه ترگمان] معنی این کلمه چیست؟
[ترجمه گوگل] معنی این کلمه چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: value or effectiveness.
مترادف: effectiveness, significance, value, worth
مشابه: consequence, importance, moment, point

- a gesture without meaning
[ترجمه ترگمان] حرکتی بدون معنی
[ترجمه گوگل] یک حرکت بدون معنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: significance, esp. psychological or spiritual.
مترادف: import, purport, significance
مشابه: implication, message

- the inner meaning of his actions
[ترجمه ترگمان] معنای درونی اقداماتش را
[ترجمه گوگل] معنای درونی اعمال او
[ترجمه شما] ...

واژه meaning در جمله های نمونه

1. a meaning smile
لبخندی پرمعنی

2. figurative meaning
معنی مجازی

3. his meaning didn't come across
منظورش واضح نبود.

4. his meaning was quite definite
منظور او کاملا آشکار بود.

5. the meaning of a word
معنی یک واژه

6. the meaning of a word
معنی یک لغت

7. the meaning of hafez' poetry is deep
اشعار حافظ مفهوم ژرفی دارد.

8. an obscure meaning
معنی نامفهوم

9. perspicuous in meaning
دارای معنی روشن

10. the interior meaning of this poem
معنی باطنی این شعر

11. the latent meaning of a dream
معنی نهفته‌ی رویا

12. the literal meaning of "ponder" is "to weigh"
معنی واج‌ریشه‌ای "ponder" عبارتست از "to weigh".

13. the literal meaning of a passage
معنی لغوی (چم آرشی) یک متن

14. the precise meaning of each word
معنی دقیق هر واژ ...

مترادف meaning

معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
منظور (اسم)
meaning , end , objective , aim , purpose , intent , intention , goal
مقصود (اسم)
meaning , object , end , objective , desire , aim , purpose , intention , goal , hanker , craving
مراد (اسم)
meaning , end , wish , desire , aim , purpose , intention , idea
مفهوم (اسم)
hang , substance , meaning , sense , significance , implication , signification , effect , intention , purport , notion , concept , contents , tenor , raison d'etre
مفاد (اسم)
substance , meaning , sense , significance , signification , content , intent , purport , context , contents , tenor , text , contexture , raison d'etre
فحوا (اسم)
meaning , content , tenor
ارش (اسم)
meaning

معنی عبارات مرتبط با meaning به فارسی

چم واژی، معنی واژگانی، چم بن واژی، معنی لغوی
معنی متضاد، معنی وارونه
اختلاف جزئی در معنی
دارای حسن نیت، نیکخواه، خیرخواه، خوش نیت، ناشی از قصد خوب

معنی کلمه meaning به انگلیسی

meaning
• definition; significance; intention; explanation
• having much significance; significant, important
• the meaning of something is what it refers to or the idea that it expresses.
• if something has meaning for you, it seems to be worthwhile and to have a real purpose.
• see also mean.
meaning relations
• semantic relation between words
devoid of meaning
• lacking significance, lacking understanding
double meaning
• twofold meaning, meaning that can be understood in two or more ways
gave meaning
• provided significance, gave sense, gave worth
hidden meaning
• concealed intention or purpose, undisclosed significance
literal meaning
• meaning according to the exact words (as opposed to an implied meaning)
lost its meaning
• no longer meaningful
simple meaning
• elementary significance, simple significance
well meaning
• someone who is well-meaning tries to be helpful or kind, but is unsuccessful or causes unfortunate results.

meaning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
این واژه انگلیسی است و برگرفته شده از واژه فارسی "مینو" است!
فارسی میانه(پهلوی):
مینوک،مِنوک
اوستایی:
مَنو،مَئینیَوَه
مانند: سِپَنتا مینو،اَنگره مینو و...

پس به این شکل می شود:
یعنی >>> مَنو،مِنوک
معنی >>> مینو،مینوک
معنا >>> مینُوْی(Minooi)
معانی،معنی ها >>> مینویان،مینوها
معنوی >>> مینُوی(Minovi)

مینوهای(معنی های) دیگر آن:
خُمِستان،نیستان،جهان(عالَم) معنا و خدایی،عالَم غیب،لاهوتی!-
پردیس(فردیس)،اِرَم،بهشت،جَنَت،فردوس،رِضوان،خُلد-
چَم،آرِش،پنداره،دانسته،اندریافت،دریافته
فاطمه
معنی ، مفهوم
حدیث ایران
معنی - منظور
Tara
قصد داشتن، نیت داشتن
vihan
منظور
محدثه فرومدی
یعنی، به این معنا که
محتوا، مضمون
یوسف صابری
ارزش
Importance or value
حامد
مقصود
منظور
معنا
مثال: Shared Meaning
مقصود مشترک - معنای مشترک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی meaning

کلمه : meaning
املای فارسی : مینینگ
اشتباه تایپی : ئثشدهدل
عکس meaning : در گوگل

آیا معنی meaning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )