برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1360 100 1

meager

/ˈmiːɡər/ /ˈmiːɡə/

معنی: لاغر، نزار، نحیف، ناچیز، لات، بی برکت، بی چربی
معانی دیگر: پوست و استخوان، نابسنده، ناکافی، کم، بد (انگلیس: meagre)

بررسی کلمه meager

صفت ( adjective )
مشتقات: meagerly (adv.), meagerness (n.)
(1) تعریف: low in quantity, extent, strength, or richness; scanty or feeble.
مترادف: exiguous, inadequate, insufficient, low, poor, scant, scanty, slim
متضاد: abundant, ample, bountiful, copious, handsome, lavish, lush, profuse, sturdy
مشابه: bare, beggarly, feeble, frugal, lean, little, mean, measly, niggardly, paltry, piddling, scarce, scrimpy, sketchy, skimpy, slender, slight, spare, sparing, sparse, stingy, wanting

- With meager funds, the project had to be stopped.
[ترجمه ترگمان] با بودجه ناچیز، این پروژه باید متوقف شود
[ترجمه گوگل] با بودجه های کم، این پروژه باید متوقف شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The poor subsist on a meager diet consisting mainly of rice.
[ترجمه ترگمان] فقر موجود در رژیم غذایی ناچیز که عمدتا برنج است، وجود دارد
[ترجمه گوگل] فقرا در رژیم غذایی ناقص متداول هستند که عمدتا از برنج تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having little weight or flesh; thin or scrawny.
مترادف: scrawny, skimpy, skinny, slight
متضاد: fat, heavy
مشابه: bony, emaciated, gaunt, lank, ...

واژه meager در جمله های نمونه

1. meager were his look . . .
(شکسپیر) قیافه‌اش نزار بود . . .

2. a meager harvest
خرمن ناچیز

3. a meager income
درآمد کم

4. to eke out his meager pay, he turned to writing stories
برای افزودن بر درآمد ناچیز خود به داستان نویسی روی آورد.

5. laborers slave twelve hours a day for a meager per diem
عمله‌ها برای مزد روزانه‌ی اندک،دوازده ساعت جان می‌کنند.

6. His meager allotment of gas had to be saved for emergencies.
[ترجمه ترگمان]سهم ناچیز گاز او باید برای شرایط اضطراری ذخیره می‌شد
[ترجمه گوگل]تقسیم گاز ناچیزش باید برای موارد اضطراری ذخیره شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. His meager wage is not enough to support their five children.
[ترجمه ترگمان]دست‌مزد ناچیز او برای حمایت از پنج فرزندش کافی نیست
[ترجمه گوگل]دستمزد ناکافی او برای حمایت از پنج فرزند کافی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He supplements his meager income by working on Saturdays.
...

مترادف meager

لاغر (صفت)
slight , gaunt , harsh , delicate , wizen , lean , weak , angular , skinny , thin , slim , emaciated , atrophic , spare , meager , exiguous , twiggy , gracile , scrannel , slink , lenten , scraggy , slab-sided , slimpsy , slimsy , unmelodious
نزار (صفت)
lean , thin , heartsick , cachectic , meager , peaked
نحیف (صفت)
slight , gaunt , lean , feeble , thin , frail , scrimp , spare , skimp , scant , meager , haggard , skimpy , lank , wonky , slimpsy , slimsy
ناچیز (صفت)
poor , little , vain , tiny , scrimp , trivial , straw , meager , potty , runty , negligible , fiddling , inconsiderable , insignificant , peppercorn , sparing , inconsequential , inappreciable , peddling , teeny , nugatory , picayune , piddling , pint-size , pint-sized , small-time
لات (صفت)
poor , stone-broke , meager , meagre
بی برکت (صفت)
meager , meagre
بی چربی (صفت)
meager , meagre

معنی meager در دیکشنری تخصصی

meager
[ریاضیات] لاغر
[زمین شناسی] بتن لاغر، بتن کم سیمان
[زمین شناسی] آب مقدارکم
[ریاضیات] مجموعه ی رسته اول
[ریاضیات] چاق

معنی کلمه meager به انگلیسی

meager
• scant, poor, little, insufficient, lacking in amount of quantity; scrawny, lean (also meagre)
meager existence
• living from hand to mouth, barely getting by
meager rations
• food meal that provides little sustenance or nutrition, bread and water
meager salary
• small salary, salary that is not large enough to live on

meager را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه ناطقي
بي بركت
زهرا
بي بركت
میلاد علی پور
اندک، چندرغاز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی meager
کلمه : meager
املای فارسی : میگر
اشتباه تایپی : ئثشلثق
عکس meager : در گوگل

آیا معنی meager مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )