برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

mayday

/ˈmeɪde/ /ˈmeɪdeɪ/

(نشان بین المللی برای جلب کمک - به ویژه کشتیرانی و هواپیمایی) به کمک بشتابید!، می دای !

بررسی کلمه mayday

اسم ( noun )
• : تعریف: the international radiotelephone distress signal, used by ships and aircraft in need of help.

واژه mayday در جمله های نمونه

1. We sent out a mayday, but your guess is as good as mine if anyone heard it.
[ترجمه ترگمان]پیام اضطراری فرستادیم اما حدس شما به خوبی من است اگر کسی آن را شنید
[ترجمه گوگل]ما یک روز مادری را فرستادیم، اما اگر شما آن را شنیده اید، حدس می زنید همانطور که من هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Send out a mayday, jump in and wait.
[ترجمه ترگمان]یه پیام اضطراری بفرست، بپر بالا و منتظر باش
[ترجمه گوگل]ارسال یک مه روز، پرش در و صبر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Amidst the media frenzy over Mayday in London various things have been forgotten.
[ترجمه ترگمان]در میان آشوب رسانه‌ها بیش از Mayday در لندن، چیزهای مختلف فراموش شده‌اند
[ترجمه گوگل]در میان دیوانگی رسانه ها در Mayday در لندن چیزهای مختلف فراموش شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But my frantic, full-beamed Mayday signal only threw light on a de-iced porthole.
[ترجمه ترگمان]اما پیام اضطراری من فقط نور رو روی یه سوراخ یخ سرد انداخته بود
[ترجمه گوگل]اما سیگنال مهتابی ...

معنی کلمه mayday به انگلیسی

mayday
• international distress signal that is used especially by ships and aircraft
• a mayday or a mayday signal is a radio signal which someone in a plane or ship sends out as a call for help when the plane or ship is in serious difficulty.

mayday را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری
عاطفه
(هوانوردی)کمک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mayday
کلمه : mayday
املای فارسی : میدی
اشتباه تایپی : ئشغیشغ
عکس mayday : در گوگل

آیا معنی mayday مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )