برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1353 100 1

matter of fact

/ˈmætərəvˈfækt/ /ˈmætərəvfækt/

علاقمند به واقعیات (داده ها)، سرد، خشک، بیروح، بی احساس، مبنی بر حقیقت امر، بطور واقعی

بررسی کلمه matter of fact

صفت ( adjective )
مشتقات: matter-of-factly (adv.), matter-of-factness (n.)
(1) تعریف: concerned with facts; unimaginative or literal.
مترادف: literal, prosaic, prosy
متضاد: romantic
مشابه: arid, bald, direct, dry, factual, faithful, plain, practical, pragmatic, sober, unvarnished

- a matter-of-fact explanation of an unusual event
[ترجمه ترگمان] یک توضیح مهم از یک رویداد غیر معمول
[ترجمه گوگل] یک توضیح حقیقی از یک رویداد غیر معمول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: unmoved by emotion or concern.
متضاد: romantic
مشابه: arid, cool, dispassionate, down-to-earth, impassive, impersonal, nonchalant, objective

- Despite the crowd's hysteria, he spoke in a very matter-of-fact way.
[ترجمه ترگمان] با وجود جنون جمعیت، او در یک مورد خیلی مهم صحبت کرد
[ترجمه گوگل] علیرغم هیستری جمعیت، او به شیوه ای بسیار حقیقی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه matter of fact در جمله های نمونه

1. Well, as a matter of fact, I did.
[ترجمه ترگمان]خب، در حقیقت، من این کار رو کردم
[ترجمه گوگل]خوب، به عنوان یک حقیقت، من انجام دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As a matter of fact, I didn't have anything.
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، من چیزی نداشتم
[ترجمه گوگل]در حقیقت من چیزی نداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a matter of fact his remarks overrode your motion.
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، اظهارات او به حرکت شما ادامه می‌داد
[ترجمه گوگل]به عنوان یک حقیقت، سخنان او باعث حرکت شما شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is a matter of fact, not a matter of opinion.
[ترجمه ترگمان]در واقع، این مساله مهم نیست
[ترجمه گوگل]این یک واقعیت است، نه موضوع مورد نظر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As ...

معنی عبارات مرتبط با matter of fact به فارسی

درواقع، در حقیقت، راستش را بخواهید، به درستی که، واقعا، براستی، حقیقت امر اینست که خوب بخواهید بدانید

معنی matter of fact در دیکشنری تخصصی

[حقوق] امر موضوعی (در مقابل matter of law)، اموری که با حواس پنجگانه یا با شهادت قابل اثبات باشند

معنی کلمه matter of fact به انگلیسی

matter of fact
• something that is a fact; straightforward
• someone who is being matter-of-fact is not showing any emotion such as anger or surprise, especially in a situation where they would be expected to do so.
as a matter of fact
• in fact, actually, to tell the truth

matter of fact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zeinab
واقعی_به دور از احساس و تخیل_خیلی واقعی_حقیقت امر
رئیس علی دلواری
(یک صفت است)
بدون احساس - بی احساسات
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
showing no emotion when you are talking about something exciting, frightening, upsetting etc
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
showing no emotion when dealing with something upsetting, exciting etc
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
not showing feelings or emotion, especially in a situation when emotion would be expected
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford :
Unemotional and practical.
H.A.21
راستش- حقیقتاً

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی matter of fact
کلمه : matter of fact
املای فارسی : متر اوف فاست
اشتباه تایپی : ئشففثق خب بشزف
عکس matter of fact : در گوگل

آیا معنی matter of fact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )