برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

margin of error

/ˈmɑːrdʒən əv ˈerər/ /ˈmɑːdʒɪn əv ˈerə/

(noun) (مالی) میزان خطا

واژه margin of error در جمله های نمونه

1. The survey has a margin of error of 1%.
[ترجمه منصور دریس] این بررسی احتمال خطای یک درصد را دارد.
|
[ترجمه ترگمان]این نظرسنجی دارای حاشیه خطای ۱ % است
[ترجمه گوگل]این بررسی حاشیه خطا 1٪ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The margin of error was plus or minus three percentage points.
[ترجمه ترگمان]حاشیه خطا به علاوه سه درصد منفی بود
[ترجمه گوگل]حاشیه خطا به اضافه یا منفی سه درصد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The poll has a margin of error of plus or minus 5 per cent.
[ترجمه ترگمان]این نظرسنجی دارای حاشیه خطای مثبت یا منفی ۵ درصد است
[ترجمه گوگل]نظرسنجی دارای حاشیه خطای 5 یا 5 می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The margin of error for a racing driver is tiny.
...

معنی کلمه margin of error به انگلیسی

margin of error
• amount of extra time or space that is allowed for potential mistakes

margin of error را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبین عصمتی
ضریب خطا
Sunflower
how many mistakes you can make and still be able to achieve something

میزان خطا /اشتباه
تعداد خطا
درصد خطا
درصد اشتباه

an extra amount of something, such as time or money, that you allow because there might be a mistake in your calculations

the amount by which a set of data might not be accurate:

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی margin of error

کلمه : margin of error
املای فارسی : مارجین اوف ارور
اشتباه تایپی : ئشقلهد خب ثققخق
عکس margin of error : در گوگل

آیا معنی margin of error مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )