برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

mandate

/ˈmænˌdet/ /ˈmændeɪt/

معنی: اختیار، حکم، تعهد، فرمان، قیمومت، وکالتنامه
معانی دیگر: (به ویژه کتبی) حکم، دستور، اختیارنامه، (سابقا) امتیاز اهدایی از سوی جامعه ی ملل که به کشوری اجازه می داد سرزمینی را تحت الحمایه ی خود بکند یا نیابتا اداره کند: قیمومت، امتیاز تحت الحمایگی، خواست رای دهندگان (که با رای دادن هویدا می شود)، کشور تحت الحمایه، (حقوق) دستور دادگاه بالاتر به دادگاه پایین تر، دستور مافوق به مادون، (حقوق - انگلیس) گروگیری اموال شخصی، (حقوق رومی) قراردادی که طبق آن شخص به طور رایگان متعهد به انجام کاری می شود ولی در صورت زیان یا آسیب غرامت یا پاداش دریافت می کند

بررسی کلمه mandate

اسم ( noun )
(1) تعریف: a commission given to a country to administer territory on behalf of an international body such as, formerly, the League of Nations.
مشابه: authorization, commission, decree, edict, sanction, writ

- Britain was given a mandate over Palestine after World War I.
[ترجمه Ali] پس از جنگ جهانی اول، یک فرمان (حکم) در خصوص فلسطین به بریتانیا داده شد.
|
[ترجمه ترگمان] بعد از جنگ جهانی اول، قیمومیت بریتانیا بر فلسطین واگذار شد
[ترجمه گوگل] بریتانیا پس از جنگ جهانی اول به فلسطین واگذار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the territory subject to such an order.
مترادف: dependency, protectorate
مشابه: colony, province, subject, territory

- Palestine was a British mandate from 1920 until 1948.
[ترجمه Faeze] فلسطین از سال 1920 تا 1948 تحت قیومیت بریتانیا بود.|
...

واژه mandate در جمله های نمونه

1. the government accepted the mandate of the people
دولت خواست مردم را قبول کرد.

2. at that time palestine was under british mandate
در آن هنگام فلسطین تحت‌الحمایه‌ی انگلستان بود.

3. the recent elections gave labour no such mandate
انتخابات اخیر چنین اختیاری را به حزب کارگر نداده است.

4. The President had a clear mandate to end the war.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور حکم روشنی برای پایان دادن به جنگ داشت
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور دستورالعملی برای پایان دادن به جنگ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The President was elected with a clear mandate to tackle violent crime.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور با حکم روشن برای مبارزه با جرائم خشونت‌آمیز انتخاب شد
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور با یک وضوح مشخص برای مقابله با جرایم خشونت انتخاب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Our election victory has given us a mandate to reform the economy.
[ترجمه ترگمان]پیروزی انتخاباتی ما به ما یک دستور برای اصلاح اقتصاد داده‌است
[ترجمه گوگل]پیروزی در انتخابات به ما دستور داد تا اقتصاد را اصلاح کنیم ...

مترادف mandate

اختیار (اسم)
adoption , authority , option , mandate , authorization , liberty , credential , attribution , clearance
حکم (اسم)
brief , attachment , dictum , statement , edict , canon , precept , sentence , rule , decree , verdict , mandate , commission , pardon , fiat , arbiter , ruling , warrant , ordonnance , statute , commandment , finding , doom , writ , ordinance , rescript
تعهد (اسم)
assumption , mandate , assurance , commitment , guarantee , obligation , warranty , onus , committal
فرمان (اسم)
order , bill , word , edict , precept , instruction , command , decree , mandate , commission , errand , institute , sanction , ordonnance , charter , steering wheel , commandment , ordinance , handlebar , rescript
قیمومت (اسم)
mandate , patronage , tutelage , wardship , protectorate , tutorship , tutorage
وکالتنامه (اسم)
mandate , proxy , power of attorney

معنی کلمه mandate به انگلیسی

mandate
• command, order; authorization granted from one body to a subordinate body; commission granted to a country to administer the affairs of a territory; mandated territory; order from a superior court to a lower court
• grant a country the right to administer a territory; issue a command, make an official order
• when someone is given a mandate to carry out a policy or task, they are given the authority to do it, or are instructed to do it.
• a government's mandate is the authority that it has to carry out particular policies or tasks as a result of winning an election.
• you can refer to the fixed length of time that a country's leader or government remains in office as their mandate.
• to mandate something means to make it mandatory; used in american english.
british mandate
• authorization received by britain to govern the land now known as israel (1922-1948)
does not have the mandate
• does not have the will of the constituents behind him, does not have the power or authority
has a mandate
• has authorization; has received adequate votes for one mandate
received a mandate
• was given in an election a number of votes equal to a mandate, authority to make a decision; was given power of attorney

mandate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامبیز سلیمانی
در علم حقوق: مأموریت
مستند
ملزم کردن، اختیار دادن
سروش
توصیه -دستور العمل
Arya
ابلاغ کردن (حکم)
Dizazaa
Mandate of heaven
فرمان آسمان، قیومیت بهشت، تیانمینگ
میلاد علی پور
مقرر کردن
زینب زرمسلک
حکم، اعتبارنامه
جهانبخش مرادی
امانی؛ امانتی یا سرپرستی
معادل قیمومت trusteeship است.
نظام mandate سیستم میثاق جامعه ملل بود.
نظام trusteeship سیستم سازمان ملل بوده است.
محدثه فرومدی
حکم کردن
اردوان طالبی
موظف کردن
علی
دستور کار (برای سازمان ها و موسسات)
معین کریمی
عاريتي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mandate

کلمه : mandate
املای فارسی : مندت
اشتباه تایپی : ئشدیشفث
عکس mandate : در گوگل

آیا معنی mandate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )