برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

maladaptive


معنی: ناهنجار

واژه maladaptive در جمله های نمونه

1. Here, the therapist is looking for maladaptive coping strategies which can be altered at a later date in homework assignments.
[ترجمه ترگمان]در اینجا، درمانگر به دنبال استراتژی‌های مقابله ناسازگارانه است که می‌تواند در یک تاریخ بعدی در تکالیف تکالیف، تغییر یابد
[ترجمه گوگل]در اینجا، درمانگر به دنبال استراتژی های مقابله ای ناسازگار است که می تواند در تکالیف تکالیف در یک زمان بعد تغییر یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some of these are disruptive and maladaptive or neurotic, and as a result they have been closely studied.
[ترجمه ترگمان]برخی از اینها مخرب و ناسازگاران یا عصبی هستند، و در نتیجه آن‌ها به شدت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]بعضی از اینها مخرب و ناسازگار یا روان شناختی هستند و در نتیجه آنها از نزدیک مورد مطالعه قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Seligman has also suggested that a maladaptive style of thinking can be learned which predisposes a person to depression.
[ترجمه ترگمان]او همچنین پیشنهاد داد که یک سبک شخصیتی ناسازگارانه را می توان آموخت که فرد را به افسردگی تبدیل می‌کند
[ترجمه گوگل]Seligman همچنین پیشنهاد کرده است که سبک تفکر ناسازگار را می توان آموخت که شخص را به افسردگی سوق می دهد
[ترجمه شما] ترجمه ...

مترادف maladaptive

ناهنجار (صفت)
abnormal , malformed , raucous , dissonant , rough , maladaptive , abnormous , coarse , incult , maladroit , backhand , lumpy , unkempt , scruffy , cacophonous , gruff , incondite , inelegant , uncouth , surly

معنی کلمه maladaptive به انگلیسی

maladaptive
• characterized by maladjustment, characterized by poor adaptation

maladaptive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zahra
ناسازگار-غیر انطباقی
Dr.sattari
ناسازگار
Dr.sattari
ناسازگار
jahanaks.blog.ir
ناسازگار، ناهمخوان، در برخی موارد ناهنجار
خشپه
ناسازگارانه
خشپه
ناسازگارانه
سجاد صالحی توتاخانه
ناسازگار؛ غير انطباقي؛ ناپذيرفتني

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی maladaptive

کلمه : maladaptive
املای فارسی : ملدپتیو
اشتباه تایپی : ئشمشیشحفهرث
عکس maladaptive : در گوگل

آیا معنی maladaptive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )