برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

make headway

واژه make headway در جمله های نمونه

1. To put that off, she needed to make headway that would be noticed in the real world.
[ترجمه ترگمان]برای خاموش‌کردن آن، باید پیشرفت کند که در دنیای واقعی مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه گوگل]برای قرار دادن آن، او نیاز به پیشرفت دارد که در دنیای واقعی متوجه خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The trouble is that small boats make headway a lot faster than big governments.
[ترجمه ترگمان]مشکل این است که قایق‌های کوچک سریع‌تر از دولت‌های بزرگ پیشروی می‌کنند
[ترجمه گوگل]مشکل این است که قایق های کوچک سریعتر از دولت های بزرگ پیشرفت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This option largely failed to make headway for many of the basic theoretical reasons that were outlined in Chapter
[ترجمه ترگمان]این گزینه تا حد زیادی نتوانست به دلایل نظری اولیه که در فصل به آن‌ها اشاره شد، پیشرفت کند
[ترجمه گوگل]این گزینه تا حد زیادی موفق به پیشرفت بسیاری از دلایل نظری اساسی که در فصل مشخص شده بود نتوانست باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Besides, to make headway in European and Asian communication and ideas research.
...

معنی کلمه make headway به انگلیسی

make headway
• make progress, advance

make headway را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mina701
پیشرفت کردن، ترقی کردن
Mina701
پیشرفت کردن، ترقی کردن
Mina701
پیشرفت کردن، ترقی کردن
Shirinbahari
پیشرفت کردن
English User
پیشرفت حاصل شدن، پیشرفت کردن، گشایش صورت گرفتن
I'm trying to learn to drive, but I'm not making much headway (with it).
Little headway has been made so far in the negotiations.
سارافرجپور
پیشرفت کردن
Progress

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی make headway مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )