برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1393 100 1

make a fool of oneself

معنی کلمه make a fool of oneself به انگلیسی

make a fool of oneself
• embarrass oneself, make a spectacle of oneself

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین انصاری
مسخره کردن کسی
Azita
Don't make a fool of yourself
یعنی احمق نباش
Gilako
احمق فرض شدن ، احمق جلوه دادن ، مجسّمه بلاهت ساختن ، اسباب خنده شدن ، مضحکه خاص و عام شدن

You got tired of making a fool of yourself in front of them.
از اینکه جلوی اونا از خودت یه مجسّمه بلاهت ساختی خسته شدی.
محمد هاشم امیری
INF:you show to others, I am crazy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make a fool of oneself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )