برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

make a dent

بررسی کلمه make a dent

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to make an impression; influence.
مشابه: penetrate

- I tried to convince him to stay in school, but I couldn't make a dent.
[ترجمه ترگمان] سعی کردم او را متقاعد کنم که در مدرسه بماند، اما موفق نشدم
[ترجمه گوگل] من سعی کردم او را متقاعد کنم که در مدرسه باقی بماند، اما من نمیتوانستم بکشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه make a dent در جمله های نمونه

1. The stone made a dent in the roof of my car.
[ترجمه ترگمان]سنگ یک فرو رفتگی در سقف ماشین من ایجاد کرد
[ترجمه گوگل]سنگ ساخته شده در چادر ماشین من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The lawyer's fees will make a dent in our finances.
[ترجمه ترگمان]حق وکیل در امور مالی ما فرو رفتگی ایجاد خواهد کرد
[ترجمه گوگل]هزینه های وکیل در مالیات ما تاثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The stone made a dent in the roof of the car.
[ترجمه ترگمان]سنگ باعث فرو رفتگی در سقف ماشین شد
[ترجمه گوگل]سنگ در سقف خودرو ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But that only made a dent in what had to be done.
[ترجمه ترگمان]اما این فقط یک فرو رفتگی در کاری بود که باید انجام می‌شد
[ترجمه گوگل]اما این تنها چیزی است که باید انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه make a dent به انگلیسی

make a dent in
• make a depression in -, create a hollow in -

make a dent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
کاستن، کم کردن، تاثیر قابل ملاحظه ای به جا گذاشتن
to refuce the amount of something like money, budget, food ,work, saving,
dent someone's hopes, confidence, pride
Buying that car made a big dent in my account.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make a dent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )