برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1390 100 1

make a big deal out of


(عامیانه) بزرگ وانمود کردن

واژه make a big deal out of در جمله های نمونه

1. I know I'm probably making a big deal out of nothing, but I'm worried about you.
[ترجمه mmm] من میدونم ک احتمالا دارم الکی بزرگش میکنم ولی نگران تو هستم
|
[ترجمه ترگمان]می‌دونم که احتمالا یه مقدار زیادی از هیچی درست می‌کنم، اما نگران تو هستم
[ترجمه گوگل]من می دانم احتمالا یک معامله بزرگ را از هیچ چیز انجام نمی دهم، اما من در مورد شما نگران هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Joneses make a big deal out of being "different".
[ترجمه ترگمان]The از اینکه \"متفاوت\" هستند، معامله بزرگی انجام می‌دهند
[ترجمه گوگل]جونز یک معامله بزرگ را از 'متفاوت' می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But Vassar taught me that I could do whatever I wanted to do without making a big deal out of it.
[ترجمه ترگمان]اما Vassar به من یاد داد که هر کاری که دلم بخواهد می‌توانم بکنم بدون اینکه زیاد از این موضوع سر در بیاورم
[ترجمه گوگل]اما واسار به من آموخت که من می توانم کاری انجام ...

معنی کلمه make a big deal out of به انگلیسی

did not make a big deal out of
• did not blow anything out of proportion, did not make a fuss about

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی make a big deal out of
کلمه : make a big deal out of
املای فارسی : میک ا بیگ دیل آوت اوف
اشتباه تایپی : ئشنث ش ذهل یثشم خعف خب
عکس make a big deal out of : در گوگل

آیا معنی make a big deal out of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )