برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

mailman

/ˈmeɪlˌmæn/ /ˈmeɪlmæn/

معنی: چاپار، نامه رسان، پستچی
معانی دیگر: نامه بر، بربد

بررسی کلمه mailman

اسم ( noun )
حالات: mailmen
• : تعریف: a man whose job is to deliver mail; postman.

واژه mailman در جمله های نمونه

1. the dog snarled at the mailman
سگ با خشم دندان‌هایش را به پستچی نشان داد.

2. my confusion of the neighbor for the mailman embarrassed me
عوضی گرفتن همسایه به جای پستچی مرا خجل کرد.

3. The mailman propped his bicycle up against the wall and put the mail into the mailbox.
[ترجمه ترگمان]پستچی دوچرخه‌اش را به دیوار تکیه داد و نامه را در صندوق پستی قرار داد
[ترجمه گوگل]پستچی دوچرخه خود را در مقابل دیوار قرار داد و نامه را به صندوق پستی گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The mailman delivered the letters promptly.
[ترجمه ترگمان]پستچی فورا نامه‌ها رو تحویل داد
[ترجمه گوگل]نامه نامه نامه را به سرعت تحویل داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The mailman hasn't been round yet.
[ترجمه ترگمان]پستچی هنوز برنگشته است
[ترجمه گوگل]mailman هنوز دور نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The mailman always comes at 9 o'clock.
...

مترادف mailman

چاپار (اسم)
post , mail , express messenger , postboy , postilion , mailman , letter carrier , lion , pony express
نامه رسان (اسم)
mailman , letter carrier , mailer , postman
پستچی (اسم)
mailman , letter carrier , postman , member of the post office

معنی کلمه mailman به انگلیسی

mailman
• person who delivers mail, postman, mail carrier
• a mailman is a man whose job is to deliver letters and parcels that are sent by post; used in american english.
space mailman
• communications satellite

mailman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

انیسا
پست چی
نامه رسان
پیکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی mailman

کلمه : mailman
املای فارسی : میلمن
اشتباه تایپی : ئشهمئشد
عکس mailman : در گوگل

آیا معنی mailman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )