برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

magazines

واژه magazines در جمله های نمونه

1. juvenile magazines
مجله‌های بچه‌ها

2. books and magazines and so forth
کتاب‌ها و مجلات و غیره

3. a set of magazines
یک دوره مجله

4. he sells books, magazines or what have you
کتاب و مجله و غیره به فروش می‌رساند.

5. she slapped the magazines on the table
مجله‌ها را تالاپ انداخت روی میز

6. he writes articles for magazines
او برای مجلات مقاله می‌نویسد.

7. his desk was littered with old magazines and letters
میز کار او پر از مجله کهنه و نامه بود.

8. the spoiled pets of motion picture magazines
سوگلی‌های لوس مجلات سینمایی

magazines را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا حسنی
مجلات
نیما رستمی یگانه
a news paper in form of books and that has news and pictore.
Amir Mahdi Amiri
مجله ها
محمد علی
مجله ها یا کتاب
محمد علی
مجله ها یاکتاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی magazines مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )