برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

macabre

/məˈkɑːbrə/ /məˈkɑːbrə/

معنی: ترسناک، خوفناک، وابسته برقص مرگ
معانی دیگر: هولناک، مهیب، مرگبار (macaber هم می نویسند)

بررسی کلمه macabre

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, pertaining to, depicting, or evoking death or the horrors of death; gruesome; ghastly.
مترادف: frightful, ghastly, grim, grisly, gruesome, horrid, horrific, morbid, terrible
مشابه: dread, eerie, scary

- The bloody battlefield was a macabre sight.
[ترجمه ترگمان] صحنه نبرد خونین، منظره وحشتناکی بود
[ترجمه گوگل] میدان جنگ خونین یک دیدگاه مخرب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Macabre scenes in the graveyard terrified the film's audiences.
[ترجمه ترگمان] صحنه‌های Macabre در قبرستان تماشاچیان فیلم را وحشت زده کرد
[ترجمه گوگل] صحنه های Macabre در قبرستان مخاطبان فیلم را وحشت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- American writer Edgar Allan Poe is best known for his macabre tales.
[ترجمه ترگمان] ادگار آلن‌پو، نویسنده آمریکایی، به خاطر داستان‌های ترسناک او شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل] نویسنده ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی بیشتر به خاطر داستان های شگفت انگیزش شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه macabre در جمله های نمونه

1. theater of the macabre
تئاتر (با نمایش) ترسناک

2. Even the police were horrified at the macabre nature of the killings.
[ترجمه پیمان] حتی پلیس از هولناکی قتلها وحشت کرده بود.
|
[ترجمه ترگمان]حتی پلیس از ماهیت خوفناک این کشتارها بیمناک بود
[ترجمه گوگل]حتی پلیس در ماهیت خشونت آمیز قتل ها هولناک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She has a rather macabre sense of humour.
[ترجمه ترگمان]او حس شوخ‌طبعی وحشتناکی دارد
[ترجمه گوگل]او حس شوخ طبعی نسبتا بدیع دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Police have made a macabre discovery.
[ترجمه ترگمان]پلیس یک کشف مرگبار کرده‌است
[ترجمه گوگل]پلیس یک کشف مهیج ساخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف macabre

ترسناک (صفت)
hideous , ugly , scarey , scary , appalling , terrible , dreadful , ghastly , formidable , fearsome , grim , tremendous , forbidding , dire , horrid , direful , lurid , macabre , direst , terrific , hair-raising , redoubtable , nightmarish , trepid
خوفناک (صفت)
terrible , dreadful , frightful , dangerous , macabre
وابسته برقص مرگ (صفت)
macabre

معنی عبارات مرتبط با macabre به فارسی

(فرانسه) رجوع شود به: dance of death

معنی کلمه macabre به انگلیسی

macabre
• terrifying, dark, gruesome, grim, horrible
• a macabre event or story is very strange and horrible.
dance macabre
• dance of death (suggestive of the allegorical dance of death in which a skeleton representing death leads people to the grave)

macabre را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
وابسته به رقص مرگ
عليرضا كريمي وند
وابسته به رقص مرگ ترسناك

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی macabre
کلمه : macabre
املای فارسی : مکبر
اشتباه تایپی : ئشزشذقث
عکس macabre : در گوگل

آیا معنی macabre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )