برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1438 100 1

Model

/ˈmɑːdl̩/ /ˈmɒdl̩/

معنی: طرح، پیکر، نمونه، قالب، نقشه، سرمشق، مدل، نمونه قرار دادن، مطابق مدل معینی در اوردن، شکل دادن، طراحی کردن، ساختن
معانی دیگر: ماکت، مدل زنده، نمودج، پرهیب، نمونه ی بخصوص از چیزی، سرمشق قرار دادن، از موم یا گچ ساختن، شکل دادن به، دیس دار کردن، پیکربندی کردن، اندام سازی کردن، رجوع شود به: archetype، (مثال یا توصیف فرضی و کلی چیزی) مثال، الگو، انگاره، (نمونه ی مومی یا گچی که از روی آن تندیس فلزی یا سنگی می سازند) سر نمونه، جامه نما، مانکن، (کسی که نقاشان یا عکاسان حرفه ای از او تصویر تهیه می کنند) مدل، نمونه ی چیزی را ساختن، از روی نمونه (چیزی را) ساختن، الگو کردن، مدل کردن، به عنوان مانکن کارکردن، جامه نمایی کردن، (نقاشی و رسم) تصویر سه وجهی درست کردن، سه سویه کردن، مدل سازی

واژه Model در جمله های نمونه

1. a model airplane kit
کاچار هواپیمای اسباب‌بازی (اجزای هواپیمای اسباب‌بازی که باید روی هم سوار شوند)

2. a model home
خانه‌ی نمونه

3. a model student
دانش آموز نمونه

4. to model in clay
با گچ نمونه سازی کردن

5. a 1995 model
نمونه‌ی سال 1995

6. a consummate model of a ship
نمونه‌ی کاملی از یک کشتی

7. a scale model of a building
مدل ساختمان با ابعاد کوچکتر (ولی با نسبت های همانند)

8. a small-scale model of our new airplanes
نمونه‌ی کوچک اندازه‌ی هواپیماهای جدید ما

9. a two-door model
(اتومبیل) مدل دو در

10. a wax model of the statue of liberty
نمونه‌ی مومی مجسمه‌ی آزادی

11. the stock model of an automobile
مدل معمولی یک اتومبیل

12. the working model of a steam engine
نمونه‌ی کاربردی یک ماشین بخار

13. a series of model houses were sprinkled around the field
یک سری خانه‌ی نمونه به طور پراکنده در اطراف زمین ساخته شده بودند.
...

مترادف Model

طرح (اسم)
trace , figure , design , skeleton , projection , line , scheme , draft , pattern , plan , blueprint , layout , project , model , drawing , lineament , diagram , plot , protraction , sketch , croquis , delineation , eye draught , schema , outline , shop drawing
پیکر (اسم)
likeness , figure , portrait , body , effigy , statue , icon , digit , model
نمونه (اسم)
example , instance , exemplar , parable , exemplum , progenitor , precedent , piece , breadboard , sample , model , specimen , module , paradigm , typicality
قالب (اسم)
format , case , size , ingot , pat , standard , cast , mandrel , cake , model , template , mold , mandril
نقشه (اسم)
program , design , scheme , plan , project , model , plat , chart , map , plot
سرمشق (اسم)
example , instance , exemplar , pattern , fugleman , sample , model
مدل (اسم)
pattern , sample , model , specimen , mannequin
نمونه قرار دادن (فعل)
model
مطابق مدل معینی در اوردن (فعل)
model
شکل دادن (فعل)
tool , shape , model , crystallize
طراحی کردن (فعل)
draw , plan , model , sketch
ساختن (فعل)
make , craft , establish , forge , fake , form , found , produce , create , construct , prepare , model , build , manufacture , fashion , invent , compose , falsify , fabricate

معنی عبارات مرتبط با Model به فارسی

نمونه ازمایشی
(آدم) سرمشق (دیگران)، نمونه، اسوه، الگو، الهام بخش

معنی Model در دیکشنری تخصصی

model
[سینما] بازیگر جایگزین - ماکت - ماکت (نمونه کوچک ) - نمونه
[عمران و معماری] مدل - نمونه
[کامپیوتر] مدل ، نمونه .
[برق و الکترونیک] مرجع ، الگو ، مدل
[زمین شناسی] نمونه، سرمشق ، قالب ، ط رح ، نقشه ، ط رح ریختن (زمین شناسی پزشکی) نمایش مفهومی، فیزیکی یا ریاضی یک سیستم یا فرآیند حقیقی را گویند.
[ریاضیات] سرمشق، شکل دادن، طرح، الگو، مدل، طرح ریختن، مدلسازی، نمونه، قالب
[آمار] مدل , الگو
[آب و خاک] مدل
[زمین شناسی] آنالیز الگوی پایه تصاویر ماهواره ای
[عمران و معماری] تحلیل توسط مدل
[زمین شناسی] تجزیه تشبیهی،تجزیه قیاسی،تجزیه مدلی
[آب و خاک] جو مدل
[آمار] مدل پایه
[عمران و معماری] مطالعه بر اساس مدل
[عمران و معماری] مدلسازی
[ریاضیات] ساخت مدل، مدلسازی
[عمران و معماری] ستون مدل
[آمار] مدل سازی
[عمران و معماری] منحنی تغییر شکل مدی
[عمران و معماری] تغییر شکل مدل
...

معنی کلمه Model به انگلیسی

model
• example, pattern, template, exemplar; one who models (clothing, etc.); one who sits as a subject for an artist; person whose work is to show clothes by wearing them; replica, miniature; paragon, ideal
• display; example, exhibit; mold, design, shape
• ideal, serving as an example, worthy of emulation
• a model is a three-dimensional copy of an object, usually one that is smaller than the object.
• if a system is used as a model, people copy it in order to achieve similar results; a formal use.
• something that is a model of clarity or a model of fairness, for example, is extremely clear or extremely fair.
• a model wife or a model teacher, for example, is an excellent wife or an excellent teacher.
• if you model yourself on someone, or if you model something on their behaviour or methods, you copy the way that they do things, because you admire them.
• a particular model of a machine is a version of it.
• if you model an object, you make it out of a substance such as clay.
• an artist's model is someone who poses for an artist.
• a fashion model is someone whose job is to display clothes by wearing them.
• if you model clothes, you display them by wearing them.
model apartment
• sample apartment, apartment used to show prospective renters or buyers
model house
• (british usage) show house, house on a housing development which is furnished and decorated to show to potential buyers who may be interested in purchasing
model oneself on
• imitate, try to emulate, mirror
model portfolio
• photo portfolio of a model, portfolio that includes pictures of a model
model t
• model of car produced by the ford motor company between 1909-27, first car to be suc ...

Model را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
to display by wearing or posing in; to display to other persons or to prospective customers, esp. by wearing
فیض
الگوبرداری
sina
مثال
Roya
نمونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی model
کلمه : model
املای فارسی : مدل
اشتباه تایپی : ئخیثم
عکس model : در گوگل

آیا معنی Model مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )