برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

Mass hysteria

واژه Mass hysteria در جمله های نمونه

1. There was mass hysteria when the band came on stage.
[ترجمه ترگمان]وقتی که گروه روی صحنه ظاهر شد، یک حالت عصبی وجود داشت
[ترجمه گوگل]هنگامی که گروه در صحنه آمد، هیستری جرمی وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I've never before or since seen instant mass hysteria to match it.
[ترجمه ترگمان]من تا به حال ندیده بودم یا از آن زمان که یک حالت عصبی برای مقابله با آن را در نظر گرفته بودم
[ترجمه گوگل]من هرگز قبل و یا بعد از دیدن هیستری فوری جالب برای مطابقت با آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Now they've started to appear over here. Mass hysteria?
[ترجمه ترگمان]حالا شروع به آمدن به اینجا کرده‌اند جنون عشای ربانی؟
[ترجمه گوگل]اکنون آنها در اینجا ظاهر شده اند هیستری توده ای؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All the lights went off, and mass hysteria broke out.
[ترجمه ترگمان]همه چراغ‌ها خاموش شدند و در حال هذیان بود
[ترجمه گوگل]تمام چراغ ها خاموش شد و هیستری توده ای افتاد
[ترجمه ...

معنی کلمه Mass hysteria به انگلیسی

mass hysteria
• collective hysteria, uncontrollable outburst of emotion exhibited by a mass of people, exaggerated emotional response affecting a group of persons

Mass hysteria را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین قاسمی
A type of nervous attacks
ملیکا
هیستری جمعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Mass hysteria مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )