برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

Marital status

واژه Marital status در جمله های نمونه

1. Could I ask you about your marital status?
[ترجمه ترگمان]میتونم در مورد وضعیت زناشویی تون ازتون بپرسم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانم از وضعیت تاهل شما بپرسم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Personal characteristics, such as age, sex and marital status are taken into account.
[ترجمه ترگمان]ویژگی‌های شخصی مانند سن، جنسیت و وضعیت تاهل در نظر گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]خصوصیات شخصی، مانند سن، جنس و وضعیت تاهل، در نظر گرفته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What is your marital status?
[ترجمه ترگمان]وضعیت زناشویی شما چیست؟
[ترجمه گوگل]وضعیت تاهل شما چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The criteria for inclusion were: * age; * marital status; * socioeconomic class.
[ترجمه ترگمان]معیارهای ورود عبارت بودند از: سن؛ وضعیت ازدواج؛ * طبقه اجتماعی - اقتصادی
[ترجمه گوگل]معیارهای ورود: * سن؛ * وضعیت زناشویی؛ * طبقه اجتماعی و اقتصادی
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Marital status به انگلیسی

marital status
• official status of a person regarding marriage (i.e. married, divorced, single, widow, etc.)
• your marital status is whether you are single, married, widowed, or divorced; a formal expression.

Marital status را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید
وضعیت تاهل
مسلم خدری
وضعیت تاهل
Asra
وضعیت تاهل
simin
وضعیت زناشویی
وضعیت متاهلی
وضیت تاهل
shadi
وضعیت تاهل
K
وضعیت تاهل
محمد هاشم امیری
My martial status is very embarrassing
وضعیت تاهل من خیلی شرم اور هست.
مهدیه انورپور
وضعیت متاهلی
وضعیت ازدواج
Married or single?
Amir heydaei
وضعیت تأهل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Marital status مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )