برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1466 100 1

Macrobiotic

بررسی کلمه Macrobiotic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to macrobiotics or the dietary practice or foods characteristic of it.

(2) تعریف: long-lived or promoting long life.

واژه Macrobiotic در جمله های نمونه

1. A macrobiotic diet consists mainly of whole grains and certain kinds of vegetables.
[ترجمه ترگمان]رژیم غذایی macrobiotic شامل کل غلات و انواع خاصی از سبزیجات است
[ترجمه گوگل]رژیم ماکروبیوتیک عمدتا شامل دانه های کامل و انواع خاصی از سبزیجات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Or is the macrobiotic principle the ideal?
[ترجمه ترگمان]یا اصل macrobiotic ایده‌آل است؟
[ترجمه گوگل]آیا اصل اصلی ماکروبیوتیک ایده آل است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Never separated from his plastic bag with his macrobiotic food.
[ترجمه ترگمان]هرگز از کیسه پلاستیکی او با غذای macrobiotic جدا نشوید
[ترجمه گوگل]هرگز از کیسه پلاستیکی خود با غذای ماکروبیوتیک جدا نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And within a week of switching to a macrobiotic diet the pains had eased.
[ترجمه ترگمان]و در عرض یک هفته از راه رفتن به رژیم macrobiotic، درد تسکین یافته بود
[ترجمه گوگل]و در عرض یک هفته از تغییر در رژیم ماکروبیوتیک، درد کاهش یافته است ...

معنی کلمه Macrobiotic به انگلیسی

macrobiotic
• of or pertaining to macrobiotics; long-lived
• macrobiotic food consists of unrefined grains and vegetables grown without chemical additives; a technical term.

Macrobiotic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Masoud2
یک نوع رژیم غذایی
Macrobiotic Diet
Popularized by the Japanese, the Macrobiotic diet isn’t just about eating certain foods, it’s also about achieving balance in your life through food choices.

این رژیم غذایی نه تنها درباره نوع تغذیه و رژیم غذایی تغییری مثبت ایجاد می کند بلکه، بیشتر درباره نوع سبک زندگی تغییراتی می کند. این رژیم غذایی به شما توصیه می کند که غلات سبوس دار، مراقبه و پیاده روی را در شیوه زندگی خود قرار دهید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Macrobiotic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران