luggage check

پیشنهاد کاربران

رسید بار تحویلی به شرکت هواپیمایی
• حواله چمدان ها
• قبض چمدان ها
• رسید چمدان ها
• چک چمدان ها
• چک حمل و نقل
( رسیدی که در فرودگاه برای اطمینان از عدم وجود هیچ چیز خطرناک یا غیر قانونی به کیف ها و چمدان ها زده می شود و حاوی بارکد و شماره ی رهگیری است. )

بپرس