lps


lines per second کامپیوتر : تعداد خطوط در ثانیه

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Lincoln Public Schools
موضوع: مکان و موقعیت
مدارس دولتی لینکلن (NE)

تخصصی

[کامپیوتر] در DOS نام دستگاهی است که به یکی از درگاههای موازی مربوط می گردد و چاپگرهای موازی می توانند به آن متصل شوند

پیشنهاد کاربران

LPS : [ اصطلاح آکواریم]مخفف Local Pet Store به معنای مغازه حیوان فروشی اطراف یا نزدیک محل سکونت شما
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما