low maintenance

پیشنهاد کاربران

زیاد نیازی به حفاظت از نظر پولی و مراقبت نداره

نیاز به رسیدگی پایین
تعمیر و نگه داری کم
مستقل ( شخص )
نیازمند به تعمیرات و نگهداری کم هزینه

کم خرج
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما