lotus

/ˈloʊtəs//ˈləʊtəs/

معنی: کنار، درخت سدر، درخت کنار، یکجور نیلوفر ابی
معانی دیگر: (اسطوره ی یونان) میوه ی خلسه آور، (گیاهی که این میوه را می داد) لوتوس، (گیاه شناسی) نیلوفر آبی (به ویژه nymphaea lotus که در عصر باستان مقدس شمرده می شد و nelumbo nucifera که در مذهب هندو و بودایی مقدس است)، نماد یا فرتور نیلوفر آبی (به ویژه در معماری و سنگ تراشی های مصر باستان)، کنار konar

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various flowering plants that live in the water, including some waterlilies.

(2) تعریف: a legendary plant that ancient Greeks believed caused blissful amnesia in those who ate its fruit.

جمله های نمونه

1. She was driving a bright yellow Mk XI Lotus two-seater.
[ترجمه ترگمان]خانم Lotus Mk bright را با seater two رانندگی می کرد
[ترجمه گوگل]او یک دوچرخه Mk XI Lotus دوچرخه ای را درخشان داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She boiled lotus - roots in soy.
[ترجمه ترگمان] اون ریشه نیلوفر آبی رو در سویا آب پز کرده
[ترجمه گوگل]او لوتوس را بوجود آورد - ریشه در سویا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Lotus grows in Africa and Asia.
[ترجمه ترگمان]لوتوس در آفریقا و آسیا رشد می کند
[ترجمه گوگل]لوتوس در آفریقا و آسیا رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lotus will not reveal full details until the Motor Show.
[ترجمه ترگمان]لوتوس جزئیات کامل را تا نمایش موتور نشان نخواهد داد
[ترجمه گوگل]لوتوس جزئیات کامل را تا زمان نمایش موتور اعلام نخواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lotus make luxury cars for a small but significant niche market.
[ترجمه ترگمان]لوتوس ماشین های لوکس را برای یک بازار کوچک اما مهم و بزرگ می سازد
[ترجمه گوگل]لوتوس اتومبیل های لوکس را برای بازار کوچک اما قابل توجهی طراحی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The floral examples include a large lotus calyx and two ivy leaves joined by a slight fillet.
[ترجمه ترگمان]نمونه های گل شامل یک گل نیلوفر آبی بزرگ و دو بوته پیچک است که توسط یک ماهیچه ریز به هم متصل شده اند
[ترجمه گوگل]مثال های گل شامل یک کاسه بزرگ لوتوس و دو برگ پیوندی با یک فیله کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Lotus has re-thought the spreadsheet and is showing us how this type of application will look in the future.
[ترجمه ترگمان]لوتوس the را دوباره بررسی کرده و به ما نشان می دهد که چگونه این نوع کاربرد در آینده به نظر خواهد رسید
[ترجمه گوگل]لوتوس مجدد صفحه گسترده را درک کرده و به ما نشان می دهد که چگونه این نوع برنامه در آینده نگاه خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Lotus had always prided itself on its progressive employee policies.
[ترجمه ترگمان]لوتوس همیشه به سیاست های مترقی خود مغرور بود
[ترجمه گوگل]لوتوس همیشه خود را در خط مشی های کارآفرینانه خود قرار داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Q I've been using Lotus 1-2-3 to draw various graphs from the data I collect each week.
[ترجمه ترگمان]سوال: با استفاده از لوتوس ۱ - ۲ - ۳ برای رسم گراف های مختلف از داده های جمع آوری شده در هر هفته استفاده کردم
[ترجمه گوگل]Q من از Lotus 1-2-3 استفاده کرده ام تا نمودارهای مختلف را از داده هایی که هر هفته جمع آوری می کنم، استخراج کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. According to John Landy of Lotus Communications, next year this will be extended to provide two-way wireless transmission of text.
[ترجمه ترگمان]طبق گفته جان Landy of Lotus Communications، سال آینده این امر به ارائه دو طرفه مخابره بی سیم متن تعمیم داده خواهد شد
[ترجمه گوگل]به گفته جان لندی از ارتباطات لوتوس، در سال آینده این گسترش خواهد یافت تا انتقال متن بی سیم دو طرفه را فراهم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The ground-effects revolution, pioneered by Chapman with the Lotus 78 and 79 designs, produced its own family of flops.
[ترجمه ترگمان]انقلاب اثرات زمین، که توسط چاپمن همراه با ۷۹ و ۷۹ طرح لوتوس انجام شد، خانواده خود را از flops تولید کرد
[ترجمه گوگل]انقلاب اثرات زمین، پیشگام Chapman با طرح های لوتوس 78 و 79، خانواده خود را از فلپ ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The company got Notes last year by acquiring Lotus Development Corp.
[ترجمه ترگمان]شرکت در سال گذشته با اکتساب یک شرکت لوتوس Lotus یادداشت دریافت کرد
[ترجمه گوگل]این شرکت با اخذ Lotus Development Corp
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He crossed his legs and adopted the meditative lotus position.
[ترجمه ترگمان]از روی پاهایش گذشت و در همان وضع اندیش ناک خود را به فرزندی قبول کرد
[ترجمه گوگل]او از پاهای خود عبور کرد و موضع متفکرانه لوتوس را پذیرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Emerson had begun his career with Lotus in 1970, scoring his first grandprix victory at Watkins Glen in 197
[ترجمه ترگمان]امرسون کار خود را با لوتوس in در سال ۱۹۷۰ آغاز کرده و اولین پیروزی his را در دست واتکینز و ۱۹۷ بدست آورد
[ترجمه گوگل]امرسون حرفه خود را با لوتوس در سال 1970 آغاز کرد و اولین پیروزی بزرگ خود را در واتکینز گلن در سال 197 به ثمر رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کنار (اسم)
abutment, bank, edge, margin, lotus, brink, limit, recess, verge, lip, list, brim, marge, lotos, rand

درخت سدر (اسم)
lotus, lotos

درخت کنار (اسم)
lotus, lotos

یک جور نیلوفر ابی (اسم)
lotus, lotos

تخصصی

[کامپیوتر] لوتوس - نام شرکتی که در کمبریج - ماساچوست که برنامه ی صفحه ی گسترده ی مشهور Lotus 1-2-3، برنامه ی Lotus Notes، و نیز محصولات دیگری را ساخته است . شرکت IBM شرکت Lotus را درسال 1995 تصاحب کرد.

به انگلیسی

• subsidiary of ibm corporation founded in 1982, manufacturer of a wide range of software programs and computer system solutions (including the widely-used 1-2-3 spreadsheet program)
lotos, any of a number of flowering water plants; flower which was believed to induce a state of blissful forgetfulness when eaten (classical mythology)
a lotus is a type of water-lily that grows in africa and asia.

پیشنهاد کاربران

لاله ی مردابی
نیلوفر آبی اشتباه است
دوست عزیز درست گفتن.
Water lily میشه نیلوفر آبی نه lotus
ولی خب یه گله شبیه به همون نیلوفر آبی رنگشم بین بازه ی صورتی سرخابی تا سفیده.

معنی دیگش میشه شرکت ماشین سازی لوتوس و ماشین های لوتوس
Lotus : لُ تِس
Lettuce : لِدِس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما