lost the sight

پیشنهاد کاربران

از دست دادن بینایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما