lose sleep over something


دلواپس چیزی بودن، از نگرانی (درباره ی چیزی) به خواب نرفتن

پیشنهاد کاربران

برای چیزی خود رو ناراحت کردن
آرامش خود را از دست دادن روی چیزی
It’s a practice game – I wouldn’t lose any sleep over it.
این یک بازی تمرینی است. من آرامشم را از دست نخواهم داد روی این.
( از فرط نگرانی ) از خواب و خوراک افتادن برای. . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما