lose sight

پیشنهاد کاربران

چشم پوشی کردن - از بین رفتن
چشم برداشتن
did you lose sight of the defendant?
آیا شما لحظه ای از متهم چشم برداشتید؟
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما