lose out on


(عامیانه) باختن، از فرصت استفاده نکردن، ناکام شدن
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

محروم شدن، بی بهره ماندن، سود نبردن،
Be deprived of sth
بی بهره شدن از چیزی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما