longitudinal study

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[بهداشت] مطالعه طولی

پیشنهاد کاربران

مطالعه /بررسی طولی.
یک روش پژوهشی برای مطالعه فرد در گستره زمان و ارزیابی وی در فواصل منظم زمانی
longitudinal study ( آمار )
واژه مصوب: مطالعۀ طولی
تعریف: هرنوع مطالعه که بر روی یک گروه در طول زمان انجام شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما