log likelihood function

پیشنهاد کاربران

تابع لگاریتم درستنمایی
تابع درست نمایی بر حسب لگاریتم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما