locker room talk

پیشنهاد کاربران

خاطرات روابط
نوعی گفتگوی جنسی مبتزل، رکیک و توهین آمیز که مردان بین خودشان رد و بدل میکنند و اغلب در اتاق تعویض لباس دبیرستان ها رخ میدهد. از نظر اجتماعی، چنین در نظر گرفته میشود که باید خصوصی باشد. معمولا مردان آن را شوخی در نظر میگیرند. ولی اگر مخاطب آن زنان باشند آزار جنسی محسوب میشود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما