locked in battle

پیشنهاد کاربران

درگیر جنگ
گرفتار جنگ
متمرکز شده در جنگ
در یک رقابت یا کشمکش بودن
be involved in a competition
به مدت طولانی با هم کشمکش داشتن
درگیر بودن
نه راه پس دارد نه راه پیش
Be locked in battle /despite
گیر افتادن در مخمصه ای که نه راه پس دارد نه راه پیش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما