locke

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Locke originated this theory in the 17th century.
[ترجمه ترگمان]لاک از این نظریه در قرن هفدهم سرچشمه گرفته است
[ترجمه گوگل]لاک این نظریه را در قرن هفدهم آغاز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Gary Locke estimated losses totaling billions of dollars, as damage reports of highways, homes and businesses continued to trickle in.
[ترجمه ترگمان]گری لاک تخمین زده بود که در مجموع میلیاردها دلار خسارت به همراه گزارش خسارات بزرگراه ها، خانه ها و کسب و کارها به trickle می رسد
[ترجمه گوگل]گری لاک، تلفات بالغ بر میلیاردها دلار را تخمین زده است، چرا که گزارشات آسیب های بزرگراه ها، خانه ها و کسب و کار ها در جریان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Lawson and Locke sit in Section Row K, closer to home plate than third base.
[ترجمه ترگمان]لا سن و لاک در بخش ک ک، که به بشقاب خانگی نزدیک تر از پایه سوم است، نشسته اند
[ترجمه گوگل]لاوسون و لاک در بخش Row K نشسته و به صفحه اصلی نزدیک تر از پایه سوم می نشینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Locke was evidently not prepared to accept this.
[ترجمه ترگمان]و لاک ظاهرا حاضر نبود این را بپذیرد
[ترجمه گوگل]لاک واضح بود که این را قبول نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Locke also suggests that a man's presence in a particular state implies tacit consent to its political system.
[ترجمه ترگمان]همچنین لاک پیشنهاد می کند که حضور یک مرد در یک حالت خاص دلالت ضمنی بر رضایت ضمنی به سیستم سیاسی آن دارد
[ترجمه گوگل]لک همچنین نشان می دهد که حضور مرد در یک کشور خاص، رضایت مبهمی را به سیستم سیاسی اش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Locke faces the objection that there is no historical evidence for his account of the creation of political authority.
[ترجمه ترگمان]لاک با این ایراد مواجه است که هیچ مدرک تاریخی برای توصیف او از ایجاد قدرت سیاسی وجود ندارد
[ترجمه گوگل]لاک با این اعتراض مخالفت می کند که شواهد تاریخی برای گزارش او از ایجاد قدرت سیاسی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. His ballgame companion, Marge Locke, is just as avid a fan.
[ترجمه ترگمان]رفیق His، مارج لاک یه طرفدار پروپا قرص a
[ترجمه گوگل]همراه او، مارج لاک، همانند یک طرفدار طرفدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Even though he did not actually advocate it, Locke certainly did much to foster such rational deism.
[ترجمه ترگمان]با اینکه او واقعا از آن طرفداری نمی کرد، اما لاک به طور حتم علاقه زیادی به پرورش چنین خداپرستی منطقی داشت
[ترجمه گوگل]اگرچه او واقعا از آن دفاع نکرده بود، مطمئنا لک برای تحقق چنین دیزیسم عقلانی بسیار مفید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. One, deriving from Hobbes and Locke, regards the consent given as an expression of rational enlightened self-interest.
[ترجمه ترگمان]یکی، ناشی از هابز و لاک، با توجه به رضایت ارایه شده به عنوان ابراز تمایل عقلانی روشن فکری
[ترجمه گوگل]یکی، که از هابز و لاک آمده است، رضایت را به مثابه بیان ذات صحیح روشنفکرانه مورد توجه قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It is clear that for Locke the perception model of faith created an unsatisfactory barrier between those with faith and those without.
[ترجمه ترگمان]واضح است که برای لاک، مدل ادراک از ایمان یک مانع رضایت بخش بین افراد با ایمان و آن هایی که فاقد آن هستند ایجاد کرده است
[ترجمه گوگل]روشن است که برای لاک مدل ادراک ایمان ایجاد مانع نامطلوب بین کسانی که با ایمان و کسانی که بدون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Philosophy and religion Locke and the sense of sight Locke's philistinism was in no sense an aberration.
[ترجمه ترگمان]فلسفه و دین لاک، و حس بینایی لاک، محرک جبری نبود
[ترجمه گوگل]فلسفه و مذهب لاک و معرفت دیدگی عرفان لکک به هیچ وجه انحرافی نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Locke is anxious to defend his political philosophy against the accusation that it encourages rebellion.
[ترجمه ترگمان]لاک نگران دفاع از فلسفه سیاسی خود علیه این اتهام است که شورش را تشویق می کند
[ترجمه گوگل]لاک مشتاق دفاع از فلسفه سیاسی خود در برابر اتهام است که باعث شورش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Unlike Locke, it does not possess the assurance of having won the argument on that ground.
[ترجمه ترگمان]بر خلاف لاک، تضمینی برای برنده شدن در بحث در این زمینه وجود ندارد
[ترجمه گوگل]بر خلاف لاک، این اطمینان را به دست آوردن استدلال در آن زمینه ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He started a scrapbook of snippets from John Locke and other admired mentors.
[ترجمه ترگمان]تکه هایی از snippets را از جان لاک و دیگر مربیان تحسین می کرد
[ترجمه گوگل]او یک بروشور قطعه از جان لاک و سایر مربیان تحسینش را آغاز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. For Locke the separate compartments for faith and reason, or reason and revelation, did not exist.
[ترجمه ترگمان]برای لاک، محفظه های جداگانه برای ایمان و عقل، یا دلیل و مکاشفه، وجود نداشت
[ترجمه گوگل]برای لاک بخش های جداگانه ای برای ایمان و عقل، یا دلیل وحی و معرفت وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• john locke (1632-1704), english philosopher; alain locke (1886-1954), american educator and philosopher

پیشنهاد کاربران

جان لاک ( به انگلیسی: John Locke ) ( مرگ ۱۷۰۴ - زاده ۱۶۳۲ ) از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود که به طور گسترده به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته می شود. [۱][۲][۳] لاک از مهمترین شارحان نظریه قرارداد اجتماعی و پیروان مکتب تجربه گرایی است. نظرات او بر پیشرفت شناخت شناسی و فلسفه سیاسی مؤثر بود. او از تأثیرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری شمرده می شود. نوشته های او بر ولتر و ژان ژاک روسو، بسیاری از اندیشوران اسکاتلندی و انقلابیون آمریکائی اثرگذار بود. این تأثیر را می توان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما