load curve

تخصصی

[آب و خاک] منحنی بار

پیشنهاد کاربران

load curve ( مهندسی برق )
واژه مصوب: منحنی بار
تعریف: منحنی نمایش تغییرات بار در دورۀ زمانی معین
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما