litany

/ˈlɪtəni//ˈlɪtəni/

معنی: مناجات، مناجات وعبادت تهلیل دار
معانی دیگر: (مجازی) فهرست مکرر، (شکایت یا خواسته و غیره) چند باره، ذکر چیزی به تفصیل، (کلیسا) نیایش به صورت پرسش و پاسخ، مناجات ودعای دسته جمعی بطور سوال وجواب
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: litanies
(1) تعریف: a formal prayer that alternates between lines spoken by a leader and a response repeated by a congregation.

(2) تعریف: any recital that involves repetition or incantation, esp. a long or monotonous account, as of one's troubles.

- He dared not ask about her day at work for fear of receiving a litany of complaints.
[ترجمه ترگمان] جرات نداشت درباره روز خود به خاطر ترس از دریافت یک سلسله شکایات از او سوال کند
[ترجمه گوگل] او از زمان ترس از دریافت چندین شکایت، جرأت نمیکرد روزی را در محل کارش بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. the students' long litany of complaints
فهرست طولانی شکایات دانشجویان

2. She remained in the doorway, listening to his litany of complaints against her client.
[ترجمه ترگمان]او در آستانه در ماند و به litany و شکایات خود در مقابل موکلش گوش داد
[ترجمه گوگل]او در در ورودی باقی ماند، با گوش دادن به چندین شکایت علیه مشتری او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The manufacturers are reported to have received a litany of complaints from dissatisfied customers.
[ترجمه ترگمان]گزارش شده است که تولید کنندگان یک سلسله شکایت از مشتریان ناراضی دریافت کرده اند
[ترجمه گوگل]تولیدکنندگان گزارش شده اند که تعداد زیادی شکایت از مشتریان ناراضی دریافت کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A litany of nits, ringworm, fleas and unmentionables . . . But as the weeks and months passed, everything changed.
[ترجمه ترگمان]تصاویری از حشرات، عفونت قارچی، کک و چروک، اما چون هفته ها و ماه ها گذشت، همه چیز عوض شد
[ترجمه گوگل]تعداد زیادی از نیت، کرم قارچ، کک و غیره اما با گذشت چند هفته و چند ماه، همه چیز تغییر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. That was the rich man's panacea for the litany of ills of the poor.
[ترجمه ترگمان]این داروی مسکن مرد ثروتمندی بود که برای the گران بهای فقرا تجویز می کرد
[ترجمه گوگل]این پانزدهای ثروتمند برای بسیاری از بیماریهای فقیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Erik chronicled a litany of childhood horrors during eight days under direct examination.
[ترجمه ترگمان]اریک در طی هشت روز تحت معاینه مستقیم، یک سلسله وحشت از دوران کودکی را شرح داد
[ترجمه گوگل]اریک در طول هشت روز تحت معاینه مستقلی از یک حادثه دوران کودکی سخن گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Litany of the chariot as it moves on its runners, he wrote.
[ترجمه ترگمان]در حالی که دعا می کرد ارابه را که روی runners حرکت می کرد ستایش کند، نوشت:
[ترجمه گوگل]او نوشت که الیانا از ارابه به عنوان دونده های آن حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. As Joe Aliff went through his litany of death, his own sadness came into me.
[ترجمه ترگمان]همان طور که جو Aliff دعای مرگ را مرور می کرد، اندوه خودش به سراغم آمد
[ترجمه گوگل]همانطور که جو آلفیف از طریق مرگش از مرگش گذشت، غم و اندوه او به من رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The litany was long and gruesome.
[ترجمه ترگمان]دعا طولانی و مخوف بود
[ترجمه گوگل]لاتینی بلند و خشن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. For the end of her litany, Dalim reserved a very special prayer, one that she herself composed.
[ترجمه ترگمان]برای پایان نماز او، Dalim دعای بسیار مخصوص را برای خود ذخیره کرده بود که خودش ساخته بود
[ترجمه گوگل]برای پایان دادن به سخنان او، دالیم یک نماز بسیار ویژه را حفظ کرد، یکی که او خودش را تشکیل می داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A part of the Democratic campaign litany is the claim that Republicans cut spending for Medicare.
[ترجمه ترگمان]بخشی از تظاهرات انتخاباتی حزب دموکرات، این ادعا است که جمهوری خواهان مخارج بیمه مراقبت های پزشکی را کاهش داده اند
[ترجمه گوگل]بخشی از کمیته مبارزه با دموکرات ها این ادعا است که جمهوری خواهان هزینه های مدیکر را کاهش می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. It was quite a litany of aggression, even though on at least one count she was entirely innocent!
[ترجمه ترگمان]حتی یک دقیقه هم نگذشته بود که او کام لا بی گناه بود
[ترجمه گوگل]این کاملا بی رحمانه از تجاوز بود، هر چند که حداقل یک شمارش بود که کاملا بی گناه بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Football, with its litany of gratuitous violence, is the culprit.
[ترجمه ترگمان]فوتبال با litany خشونت gratuitous متهم است
[ترجمه گوگل]فوتبال، با تعداد زیادی از خشونت بی قید و شرط، مقصر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. And so on down the years the litany of excitement and drama has continued.
[ترجمه ترگمان]و پس از گذشت سال ها، آهنگ هیجان و درام همچنان ادامه دارد
[ترجمه گوگل]و به همین ترتیب، سال های سال، تعداد زیادی از هیجان و درام ادامه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مناجات (اسم)
hymn, chant, psalm, litany

مناجات و عبادت تهلیل دار (اسم)
litany

به انگلیسی

• liturgical prayer; long monotonous recital or account
a litany is part of a church service in which the priest says a fixed group of words and the people reply, also using a fixed group of words.
a litany is also something, especially a list of things, that is repeated often or repeated in a boring or insincere way.

پیشنهاد کاربران

فهرست شایع
شکایت مکرر
1. a series of petitions for use in church services or processions, usually recited by the clergy and responded to in a recurring formula by the people
تعلق خاطر devotion
دعا و مناجات prayer
2. a tedious recital or repetitive series
تکرار repetition
لیست و فهرست listing

شعارهای راهپیمایی / دعای مذهبی که توسط روحانی خوانده می شود و مومنین آمین می گویند / هر چیزی که هویدا و فاحش است
( مجازاً هم به کار می رود )

litany of objects
نجوای اشیا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما