liquid in metal thermometer

تخصصی

[آب و خاک] دماسنج مایع فلزی

پیشنهاد کاربران

liquid - in - metal thermometer ( علوم جَوّ )
واژه مصوب: دماسنج مایعی فلزی
تعریف: نوعی دماسنج که در آن عنصر حساس به گرما مایعی است که درون محفظۀ فلزی مدرج جای دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما