liquid crystal


(فیزیک و شیمی: آبگونه ای که مولکول های آن نسبت به یکدیگر جهت و سوگیری ثابت دارند و بنابراین از برخی ویژگی های بلور برخور دارند) بلور آب دار

تخصصی

[برق و الکترونیک] بلور مایع نوعی ترکیب آلی در فاز مایع که ساختار مولکولی آن مشابه با بلورهای جامد است . مایع در حالت عادی شفاف است اما با اعمال میدان الکتریکی از طریق الکترودهایی با شکل معین و در مناطق خاص، همترازی مولکولهای آن به هم می خورد و به صورت مات ( تقریباً کدر ) در می آید . کریستالهای مایع دارای سه فاز به نامهای cholestric , nematic , smectic هستند که در این میان فاز nematic که در آن مولکولهای دراز در یک جهت ردیف شده اند . بیشتر از همه در نمایشگرهای بلور مایع استفاده می شود .
[نساجی] کریستال مایع

به انگلیسی

• a liquid crystal is a liquid that has some of the qualities of crystals, for example reflecting light from different directions in different ways.

معنی یا پیشنهاد شما