light rail

پیشنهاد کاربران

قطار تو شهری
قطار برقی و تو شهری
قطار سبک شهری
a railroad constructed for light traffic.
قطار شهری
light rail ( حمل‏ونقل ریلی )
واژه مصوب: ریل سبک
تعریف: ریلی که وزن واحد طول آن از وزن واحد طول ریل خطوط باری کمتر باشد
قطار درون شهری
حمل و نقل ریلی سبک ( LRT ) شکلی از حمل و نقل ریلی شهری مسافری است که با ترکیبی از ویژگی های تراموا و مترو مشخص می شود. در حالی که انبار نورد آن شبیه ترامواهای سنتی است، اما با ظرفیت و سرعت بالاتر و اغلب با حق انحصاری کار می کند.

فرقش با مترو اینکه متروبیشتر زیر زمینه ولی این مدل شبیه ترموا هست و حتی میتونه به شکل قطار های معلق هم باشه.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما