lie around

پیشنهاد کاربران

قرار داشتن در جایی که نباید. یا در جایی که انتظار نمی رود
پخش و پلا _ نامرتب
وقت خود را به بطالت گذراندن
لش کردن
( بیکار و عاطل و باطل ) لم دادن
قرار دادن در جای نامناسب یا قرار دادن در جایی غیر از جای واقعی و در نظر گرفته شی
دور و بر انداختن، پخش و پلا کردن
استراحت کردن
پخش و پلا بودن
دور و بر ولو شدن
مثال:
Look at all these people lying around
این همه آدمو ببین که دور و بر ولو شدن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما