level lines

تخصصی

[ریاضیات] خطوط تراز

پیشنهاد کاربران

level lines ( ریاضی )
واژه مصوب: خط های تراز
تعریف: تصویر مقطع های یک رویه با صفحه هایی موازی یک صفحۀ مفروض بر آن صفحه|||متـ . خم های تراز level curves
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما