level curves

تخصصی

[ریاضیات] خم های تراز، خط های تراز

پیشنهاد کاربران

level curves ( ریاضی )
واژه مصوب: خَم های تراز
تعریف: ← خط های تراز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما