let the matter rest

پیشنهاد کاربران

بحث کردن و رسیدگی کردن به موضوعی را متوقف کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما