left alone

پیشنهاد کاربران

تنهایی. رفتن
تنهارهاشده، تنهاگذاشته شده، به حال خود واگذاشته شده
کنارگذاشتن
به تنهایی
تنهایی ترک کردن یا از جایی رفتن

بپرس