lead to

تخصصی

[ریاضیات] منتهی شدن، بدست دادن

پیشنهاد کاربران

begin a process thay cuases sth to happen
منجر شدن
دلیل چیزی بودن_ باعث شدن
result in
cause
begin a process that causes sth to happen
منجر شدن
Syn. bring about, end in , result in
منجر شدن به، منتهی شدن به
جمله نمونه:
The discovery of oil led to the development of a city here
منجر شدن
Result in
سوق دادن به، راندن به، موجب شدن، سبب شدن، هدایت کردن به، واداشتن به
موجب شدن، سبب شدن
Cause or have sth as a result. Often sth bad
منتهی شدن یا منجر شدن به یک نتیجه مشخص، ختم شدن به. . . ،
this road leads to a village.
این جاده به یک روستا ختم میشود.
if an action or even leads to somthing it causes that thing to happen or exist
Mean:being a process that causes sth to happen
Example:the discovery of oil led to development of a city here
انجامیدن به، منجر شدن ، ختم شدن
در نهایت رسید به . . .
در نهایت منجر شد به . . .
Heavy rain leadt to flood : باران شدید منجر به سیل میشه

Not really amazing, but i don't doubt it'll lead to his eyes being removed
ختم شدن به
انجامیدن به
begin a process that causes sth to happen :
for example =the discovery of oil led to the development of a city here.
فرق cause با lead :
Cause دلیل اصلیه اتفاق افتادن یه چیزه
Lead یه دلیل از صد دلیله ممکنه اتفاق افتادن یه چیزه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما