lead through

تخصصی

[] سَرْطناب، نفر اول صعود کننده در سنگ نوردی

انگلیسی به انگلیسی

• go through, pass through

پیشنهاد کاربران

عبور کردن از، گذشتن از، رد شدن از؛عبور دادن از

بپرس